Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nguyên hàm của hàm số: \(\int {{{{{(2{x^2} + 1)}^2}} \over x}} dx\)

Câu 205313: Tính nguyên hàm của hàm số: \(\int {{{{{(2{x^2} + 1)}^2}} \over x}} dx\)

A. \({x^4} + {x^2} + \ln \left| x \right| + C\)

B. \(2{x^4} + {x^2} + \ln \left| x \right| + C\)

C. \({x^4} + {x^2} + 2\ln \left| x \right| + C\)

D. \({x^4} + 2{x^2} + \ln \left| x \right| + C\)

Câu hỏi : 205313
 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {{{{{(2{x^2} + 1)}^2}} \over x}} dx = \int {{{4{x^4} + 4{x^2} + 1} \over x}} dx = \int {\left( {4{x^3} + 4x + {1 \over x}} \right)} dx = {x^4} + 2{x^2} + \ln \left| x \right| + C\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com