Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phát biểu đúng là:

\(\begin{array}{l}
1.\,\,\int {{x^2}dx} = \dfrac{1}{2}{x^3} + C\\
2.\,\,\int {{{\left( {x + 3} \right)}^2}dx} = \dfrac{1}{3}{\left( {x + 3} \right)^3} + C\\
3.\,\,\int {\sqrt x dx} = 2{x^{\frac{3}{2}}} + C\\
4.\,\,\int {{e^x}dx} = \dfrac{{{e^{x + 1}}}}{{x + 1}} + C
\end{array}\)

 

Câu 205314: Số phát biểu đúng là:


\(\begin{array}{l}
1.\,\,\int {{x^2}dx} = \dfrac{1}{2}{x^3} + C\\
2.\,\,\int {{{\left( {x + 3} \right)}^2}dx} = \dfrac{1}{3}{\left( {x + 3} \right)^3} + C\\
3.\,\,\int {\sqrt x dx} = 2{x^{\frac{3}{2}}} + C\\
4.\,\,\int {{e^x}dx} = \dfrac{{{e^{x + 1}}}}{{x + 1}} + C
\end{array}\)


 

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu hỏi : 205314
 • Đáp án : B
  (16) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {{x^2}dx}  = \dfrac{1}{3}{x^3} + C \Rightarrow \) Phát biểu 1 sai.

  \(\int {{{\left( {x + 3} \right)}^2}dx}  = \dfrac{1}{3}{\left( {x + 3} \right)^3} + C \Rightarrow \) Phát biểu 2 đúng.

  \(\int {\sqrt x dx}  = \int {{x^{\frac{1}{2}}}dx}  = \dfrac{{{x^{\frac{3}{2}}}}}{{\frac{3}{2}}} + C = \dfrac{2}{3}{x^{\frac{3}{2}}} + C\)\( \Rightarrow \) Phát biểu 3 sai.

  \(\int {{e^x}dx}  = {e^x} + C \Rightarrow \) Phát biểu 4 sai.

  Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com