`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = {{3\cos 2x} \over {\sin 3x\cos 3x}}\)

Câu 205956: Tập xác định của hàm số \(y = {{3\cos 2x} \over {\sin 3x\cos 3x}}\)

A. \(R\backslash \left\{ {{{k\pi } \over 6}\,\,\left( {k \in Z} \right)} \right\}\)

B. \(R\backslash \left\{ {{{k\pi } \over 3}\,\,\left( {k \in Z} \right)} \right\}\)

C. \(R\backslash \left\{ {{{k\pi } \over 2}\,\,\left( {k \in Z} \right)} \right\}\)

D. \(R\backslash \left\{ {k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)} \right\}\)

Câu hỏi : 205956

Phương pháp giải:

+) Sử dụng công thức nhân đôi.


+) \(\dfrac{1}{A}\) xác định \( \Leftrightarrow A \ne 0\).

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = {{3\cos 2x} \over {\sin 3x\cos 3x}} = {{3\cos 2x} \over {{1 \over 2}\sin 6x}} = {{6\cos 2x} \over {\sin 6x}}\)

  Hàm số xác định khi và chỉ khi \(\sin 6x \ne 0 \Leftrightarrow 6x \ne k\pi  \Leftrightarrow x \ne {{k\pi } \over 6}\,\,\left( {k \in Z} \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com