`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \(\sin \left( {4x - {\pi  \over 4}} \right) + \sin \left( {2x - {\pi  \over 3}} \right) = 0\) có nghiệm là:

Câu 205970: Phương trình \(\sin \left( {4x - {\pi  \over 4}} \right) + \sin \left( {2x - {\pi  \over 3}} \right) = 0\) có nghiệm là:

A. \(\left[ \matrix{x = {{7\pi } \over {12}} + {{k\pi } \over 3} \hfill \cr x = {\pi \over {24}} + k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right)\)

B. \(\left[ \matrix{x = {{7\pi } \over {72}} + {{k\pi } \over 3} \hfill \cr x = {{11\pi } \over {24}} + 2k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right)\)

C. \(\left[ \matrix{x = {{7\pi } \over {72}} + {{k\pi } \over 3} \hfill \cr x = {{11\pi } \over 4} + k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right)\)

D. \(\left[ \matrix{ x = {{7\pi } \over {72}} + {{k\pi } \over 3} \hfill \cr x = {{11\pi } \over {24}} + k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right)\)

Câu hỏi : 205970
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu 10.

  Hướng dẫn giải chi tiết

  \(\eqalign{ & \sin \left( {4x - {\pi \over 4}} \right) + \sin \left( {2x - {\pi \over 3}} \right) = 0 \Leftrightarrow \sin \left( {4x - {\pi \over 4}} \right) = - \sin \left( {2x - {\pi \over 3}} \right) \cr & \Leftrightarrow \sin \left( {4x - {\pi \over 4}} \right) = \sin \left( { - 2x + {\pi \over 3}} \right) \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{4x - {\pi \over 4} = - 2x + {\pi \over 3} + k2\pi \hfill \cr 4x - {\pi \over 4} = \pi + 2x - {\pi \over 3} + k2\pi \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{6x = {{7\pi } \over {12}} + k2\pi \hfill \cr 2x = {{11\pi } \over {12}} + k2\pi \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{x = {{7\pi } \over {72}} + {{k\pi } \over 3} \hfill \cr x = {{11\pi } \over {24}} + k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\,\left( {k \in Z} \right) \cr} \)

   Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com