Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {{\ln 2x} \over x}\) bằng?

Câu 206257: Nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {{\ln 2x} \over x}\) bằng?

A. \(\int {f\left( x \right)dx = {{{{\ln }^2}2x} \over 2} + C} \)

B. \(\int {f\left( x \right)dx = {{\ln 2x} \over 2} + C} \)

C. \(\int {f\left( x \right)dx = {{\ln }^2}2x + C} \)

D. \(\int {f\left( x \right)dx = {{{{\ln }^2}x} \over 2} + C} \)

Câu hỏi : 206257
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  \(I = \int {f\left( x \right)} dx = \int {{{\ln 2x} \over x}dx} \)

  Đặt \(\ln 2x = t \Rightarrow {2 \over {2x}}dx = dt \Rightarrow {1 \over x}dx = dt\)

  \(I = \int {tdt = {{{t^2}} \over 2} + C}  = {{{{\ln }^2}2x} \over 2} + C\) 

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com