Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Câu 206268: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. \(\int {x{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^{20}}dx = 21} {\left( {{x^2} + 1} \right)^{21}} + C\)

B. \(\int {x{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^{20}}dx = } {{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^{21}}} \over {21}} + C\)

C. \(\int {x{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^{20}}dx = }- {{{{\left( {x + 1} \right)}^{21}}} \over {42}} + C\)

D. \(\int {x{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^{20}}dx = } {{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^{21}}} \over {42}} + C\)

Câu hỏi : 206268
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt  \({x^2} + 1 = t \Rightarrow 2xdx = dt \Rightarrow xdx = {{dt} \over 2} \Rightarrow \int {x{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^{20}}dx}  = \int {{{{t^{20}}} \over 2}dt = {{{t^{21}}} \over {42}} + C}  = {{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^{21}}} \over {42}} + C\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com