`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(I = \int {\sin 2x\sqrt {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} } } dx\)

Câu 206798: Tính \(I = \int {\sin 2x\sqrt {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} } } dx\)

A. \(I = {4 \over 5}{\sin ^2}x\sqrt {\sin x}  + C\)

B. \(I =  - {4 \over 5}{\sin ^2}x\sqrt {\sin x}  + C\)

C. \(I =  - {4 \over 5}\sin x\sqrt {\sin x}  + C\)

D. \(I = {4 \over 5}\sin x\sqrt {\sin x}  + C\)

Câu hỏi : 206798
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết

  \(I = \int {\sin 2x\sqrt {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} } } dx = \int {2\sin x\cos x\sqrt {\sin x} dx} \)

  Đặt \(\sqrt {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} }  = t \Rightarrow \sin x = {t^2} \Rightarrow \cos xdx = 2tdt\)

  \(I = \int {2{t^2}.t.2tdt = 4\int {{t^4}dt = {4 \over 5}{t^5} + C = {4 \over 5}{{\sin }^2}x\sqrt {\sin x}  + C} } \)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com