Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

Câu 206839: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

A. K, Mg, N, Si.

B. Mg, K, Si, N.

C. K, Mg, Si, N.

D. N, Si, Mg, K.

Câu hỏi : 206839

Phương pháp giải:

So sánh bán kính nguyên tử:


- Nguyên tử nguyên tố nào có số lớp e lớn hơn thì bán kính lớn hơn.


- Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử giảm dần.


- Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử tăng dần.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  N:     1s22s22p3

  Mg:   1s22s22p63s2

  Si:     1s22s22p63s23p2

  K:     1s22s22p63s23p64s1

  K chu kỳ 4 nhóm IA; Mg chu kỳ 3 nhóm IIA ⟹ rK > rMg

  Si chu kỳ 3 nhóm IVA; N chu kỳ 2 nhóm VA ⟹ rSi > rN

  Mg và Si cùng thuộc nhóm III ⟹ rMg > rSi

  Vậy rK > rMg > rSi > rN

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com