Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Nhận định nào sau đây là đúng?

 

Câu 206855:

Nhận định nào sau đây là đúng?


 

A. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử tăng theo chiều giảm độ âm điện.

B. Trong một nhóm A, năng lượng ion hoá thứ nhất giảm theo chiều tăng độ âm điện.

C. Trong một chu kì, tính kim loại tăng theo chiều tăng độ âm điện.

D. Trong một chu kì bán kính nguyên tử giảm theo chiều giảm độ âm điện.

Câu hỏi : 206855

Phương pháp giải:

Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năng lượng ion hóa giảm ⟹ độ âm điện giảm ⟹ B sai

  Độ âm điện tăng ⟹ tính kim loại giảm ⟹ C sai

  Bán kính nguyên tử tăng ⟹ độ âm điện giảm ⟹ D sai

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com