Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Cho 3,54 gam hỗn hợp gồm Cu và Ag phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 560 ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Hãy tính:

a. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Khối lượng mỗi muối sau phản ứng.

Câu 206902: Cho 3,54 gam hỗn hợp gồm Cu và Ag phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 560 ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Hãy tính:


a. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.


b. Khối lượng mỗi muối sau phản ứng.

Câu hỏi : 206902

Phương pháp giải:

Bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố.

 • (2) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có: nNO = 0,56/22,4 = 0,025 mol

  Đặt số mol của Cu và Ag lần lượt là x và y (mol)

  + Khối lượng hỗn hợp: m hh = 64x + 108y = 3,54 (1)

  + Bảo toàn electron: 2nCu + nAg = 3nNO => 2x + y = 3.0,025 (2)

  Giải hệ (1) và (2) được x = 0,03 và y = 0,015

  a. mCu = 0,03.64 = 1,92 gam; mAg = 0,015.108 = 1,62 gam

  b. BTNT "Cu": nCu(NO3)2 = nCu = 0,03 mol => mCu(NO3)2 = 0,03.188 = 5,64 gam

      BTNT "Ag": nAgNO3 = nAg = 0,015 mol => nAgNO3 = 0,015.170 = 2,55 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com