Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Nhận định nào dưới đây chính xác?

Câu 206961: Nhận định nào dưới đây chính xác?

A. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-.

B. Muối axit là muối mà anion gốc axit có hiđro.

C. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra cation OH-.

D. Muối axit là muối mà anion gốc axit có khả năng cho anion OH-.

Câu hỏi : 206961
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A đúng

  B và D sai vì muối axit là muối anion gốc axit có H có thể phân li ra H+

  C sai vì bazo là chất có khả năng nhận proton (H+).

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com