Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình hóa học sau:

\(2Cu + X\xrightarrow{{{t^0}}}2CuO\)

X là

Câu 207254: Cho phương trình hóa học sau:


\(2Cu + X\xrightarrow{{{t^0}}}2CuO\)


X là

A. H2.

B. H2O.

C. CO.

D. O2.

Câu hỏi : 207254

Phương pháp giải:

Mẹo: Các chất tham gia phản ứng có nguyên tố nào thì sản phẩm sinh ra cũng có chứa những nguyên tố đó


⟹ từ đó suy luận chọn được chất còn thiếu.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH

  \(2Cu + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2CuO\)

  Vậy X là O2.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com