Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate  the correct option to complete each of the following sentences

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate  the correct option to complete each of the following sentences

Câu 1: Don’t forget we’ve meeting on _______ Friday for _______lunch.

A. 0/0

B. a/ 0

C. 0/ the

D. a/a

Câu hỏi : 207652
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: đứng trước Thứ trong tuần và bữa ăn trong ngày không có mạo từ.

  Tạm dịch: Đừng quên chúng ta có một buổi hợp vào bữa trưa thứ Sáu đấy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: A large number of fishmen _______ when the storm struck.

A. was killed

B. killed

C. were killed

D. are killed

Câu hỏi : 207653
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: câu bị động: S+ to be + V3; a large number of+ Ns: lượng lớn ...

  Tạm dịch: Rất nhiều ngư dân đã bị chết khi trận bão quét qua.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: I am going to have _____ holiday in Lam Dong next summer.

A. two weeks

B. a two week’s

C. a two- week

D. two weeks'

Câu hỏi : 207654
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: cấu trúc tính từ chỉ khoảng thời gian: số đếm-đơn vị thời gian (ví dụ: one-month, three-day,...)

  Tạm dịch: Tôi sẽ có một kỳ nghỉ 2 tuần ở Lam Dong mùa hè tới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Did you remember anything _______ at the party?

A. to interest

B. interests

C. interesting

D. interested

Câu hỏi : 207655
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: “to be interested in” được sử dụng để nói về cảm xúc yêu thích ai/điều gì, “interesting” để chỉ tính chất - sự thú vị của thứ gì đó

  Tạm dịch: Bạn có nhớ điều thú vị gì ở bữa tiệc không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: The children enjoyed ________ to the countryside on weekends.

A. being taken

B. to taking

C. taking

D. to take

Câu hỏi : 207656
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: enjoy+V-ing. Trong bài nói về những đứa trẻ-> được cho đi chơi -> bị động.

  Tạm dịch: Những đứa trẻ thích được dẫn về đồng quê vào cuối tuần.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: The secretary to __________I talked didn’t know where the meeting was.

A. that

B. whom

C. who

D. which

Câu hỏi : 207657
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: trong câu có đại đề quan hệ làm tân ngữ (whom, which)  thì giới từ có thể được đẩy lên trên.

  Ví dụ: whom I talk to->to whom I talk

  Tạm dịch: Viên thứ ký, người mà tôi đã nói chuyên, không biết cuộc họp diễn ra ở đâu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: The students were divided  __________  small groups.

A. into

B. in

C. from

D. for

Câu hỏi : 207658
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: divide into: chia thành mấy phần

  Tạm dịch: Nhứng học sinh được chia thành những nhóm nhỏ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: The _________ of Mount Pinatubo, a volcano, in the Philippines in 1991 killed hundreds of people.

A. shift

B. explosion

C. eruption

D. collapse

Câu hỏi : 207659
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: eruption: sự phun trào

  Tạm dịch: Sự phu trào của núi Pinatubo, một núi lửa ở Philippines năm 1991 đã giết chết hàng trăm người.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: Not only ________, but he also plays the piano and writes his own songs.

A. does Billy Joel sing

B. what Billy Joel sing

C. if Billy Joel sings

D. Billy Joel sings

Câu hỏi : 207660
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: đảo ngữ: not only+trợ động từ+ S+Vo, but also...: không những... mà còn...

  Tạm dịch:Không chỉ hát, Billy Joel còn chơi đàn piano và viết những bản nhạc của riêng mình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: She asked me what aspect of learning English I found ________of all.

A. as difficult as

B. more difficult

C. the most difficult

D. less difficult

Câu hỏi : 207661
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: so sánh hơn nhất+ “of all”

  Tạm dịch: Cô ấy hỏi tôi khía cạnh nào của việc học tiếng Anh tôi thấy khó hơn cả.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11: Mary had a good time in Vietnam last summer.

A. had plenty of time

B. had a useful time

C. pleased herself

D. enjoyed herself

Câu hỏi : 207662
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: enjoy one’self= have a good time: cảm thấy vui vẻ

  Tạm dịch: Mary đã có một thời gian vui vẻ ở Viet Nam mùa hè năm ngoái.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12: John: “I didn’t pass my driving test.”   -Anna: “_______!”

A. Congratulations

B. So poor

C. Better luck next time

D. That was nice of them

Câu hỏi : 207663
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: Better luck next time: chúc may mắn lần sau    

  Tạm dịch: John: “Tôi đã không vượt qua bài kiểm tra lái xe.” –Anna: “Chúc may mắn lần sau.”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13: The United States has a(an) _____________ of around 250 million.

A. instruction

B. population

C. territory

D. addition

Câu hỏi : 207664
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: population: dân số            

  Tạm dịch: Nước Mỹ có dân số khoảng 250 triệu người.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14: If I _______ you,I’d take some rest before the game tomorrow.

A. could be

B. were

C. am

D. would be

Câu hỏi : 207665
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: câu điều kiện loại 2 có thể dùng để đưa ra lời khuyên

  If + S + were+ S1, S +would/ Could/ Should...+ Vo

  Tạm dịch: Nếu tôi là bạn. Tôi sẽ nghỉ nghơi một chút trước trận đấu ngày mai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15: The younger you are, _______.  

A. the more quickly you learn

B. the quickest you learn

C. the more quicker you learn

D. you learn more quickly

Câu hỏi : 207666
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: so sánh kép: The + comparative + S + V the + comparative + S + V.

  (The + comparative the + từ ở dạng so sánh hơn)

  Tạm dịch: Bạn càng trẻ thì khả năng bạn học càng nhanh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16: The sky was grey and cloudy.___________, we went to the beach.

A. However

B. Even though

C. Consequently

D. In spite of

Câu hỏi : 207667
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: However: tuy nhiên

  Tạm dịch: Bầu trời xám xịt và nhiều mây. Tuy nhiên, chúng tôi đến bãi biển.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com