Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Cho các chất sau: CH4; C2H4; C2H2; O2; dd Br2.

a, Có bao nhiêu cặp chất tác dụng với nhau từng đôi một?

b, Viết phương trình phản ứng cho từng cặp chất trên.

Câu 208549: Cho các chất sau: CH4; C2H4; C2H2; O2; dd Br2.


a, Có bao nhiêu cặp chất tác dụng với nhau từng đôi một?


b, Viết phương trình phản ứng cho từng cặp chất trên.

Câu hỏi : 208549
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Đáp án:

  a, có các cặp là:

  1. CH4 và O2

        2.C2H4  và O2

   

  3.   C2H4 và  dd Br2

  4. C2H2 và  O2

  5.C2H2 và  dd Br2

  b,  Phương trình phản ứng :

  (1) CH4 + 2O2 \overset{to}{\rightarrow}CO2 + 2H2O

  (2) C2H4 + 2O2 \overset{to}{\rightarrow}2CO2 + 2H2O

  (3) C2H4­ + Br2  →BrCH2-CH2Br

  (4) C2H2 + 3O2  \overset{to}{\rightarrow}2CO2 + 2H2O

  (5)\[CH \equiv CH + B{r_2} \to B{r_2}CH - CHB{r_2}\]

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com