`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Câu 1: We regret we cannot accept payment by credit card for sales of under $10.

A. If you spend more than $10, you must pay by credit card.

B. We make a charge if you pay by credit card.

C. We prefer cash payment for large sales.

D. If you spend less than $10, you cannot pay by credit card.

Câu hỏi : 208875
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: câu điều kiện loại 1

  If + S + V2/ Ved, S +Would/ Could/ Should...+ Vo: diễn tả những điều không có thật ở hiện tại

  Tạm dịch:

  Câu gốc: Chúng tôi rất tiếc là không thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng cho những hóa đơn dưới 10 đô la.

  -> Nếu bạn chi tiêu ít hơn 10 đô la, bạn không thể trả bằng thẻ tín dụng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: There's no point in persuading him to do this.

A. He is able to do this although he does not want to. 

B. It would be useful to persuade him to do this.

C. I enjoy persuading him to do this.

D. It is useless to persuade him to do this.

Câu hỏi : 208876
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: There is no point in+ V-ing= It is useless to V: vô ích khi làm gì

  Tạm dịch: Hoàn toàn vô ích khi thuyết phục anh ấy làm điều này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Those students should be punished for what they have done.

A. Those students should have done what they were punished for.

B. What those students have done will give them some punishment.

C. Those students can't get away with what they have done.

D. The things those students have done are kinds of punishment.

Câu hỏi : 208877
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: get away: trốn thoát

  Tạm dịch:

  Câu gốc: Những học sinh đó nên bị phạt vì những gì chúng đã làm.

  -> Những học sinh đó không thể trốn tránh với những gì chúng đã làm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: Not many people attended the meeting.

A. People didn't show up for the meeting.

B. There was a poor turn-out for the meeting.

C. Too many people turned out at the meeting.

D. Hardly did people come to the meeting.

Câu hỏi : 208878
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: turn-out: đến nơi nào đó để làm gì, đặc biệt là khi attend a meeting, play a game,..

  Tạm dịch: Không nhiều người đã tham có mặt tại buổi gặp mặt.= Đã có một lượng nhỏ người đến buổi gặp mặt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: That young man is bound to fail in this test.

A. There is no way that young man can succeed in this test.

B. Certainly, that young man will pass this test.

C. It would be impossible for that young man to fail this test.

D. That young man almost failed in this test.

Câu hỏi : 208879
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: to be+ bound to+ V: chắc chắn ...

  Tạm dịch: chàng trai trẻ đó chắc chắn sẽ trượt bài kiểm tra này.

  = Không có cách nào chàng trai trẻ đó có thể vượt qua kỳ thi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com