Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Có các kim loại riêng biệt sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt các kim loại này chỉ được dùng thêm dung dịch hoá chất nào sau đây?                                                             

 

Câu 209623: Có các kim loại riêng biệt sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt các kim loại này chỉ được dùng thêm dung dịch hoá chất nào sau đây?                                                             


 

A.  Dung dịch HCl.  

B. Dung dịch NaOH rất loãng.  

C. Dung dịch Na2CO3.                                                    

D. Nước.

Câu hỏi : 209623
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta dùng dung dịch Na2CO3 {dung dịch này chứa Na2CO3, H2O}

  *Na: Tạo khí do phản ứng: Na + H2O → NaOH + 0,5H2

  *Ba: Tạo khí và kết tủa do các phản ứng:

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

  Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaOH

  *Al, Mg không phản ứng với dung dịch Na2CO3. Sau đó cho dung dịch NaOH vừa điều chế được tác dụng với 2 kim loại còn lại

  + Xuất hiện khí => Al

  Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2

  + Không phản ứng => Mg

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com