Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Không dùng thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong 5 dung dịch sau MgCl2, NaOH, NH4Cl, BaCl2, H2SO4

Câu 209645: Không dùng thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong 5 dung dịch sau MgCl2, NaOH, NH4Cl, BaCl2, H2SO4

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 209645
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  -Dựa vào bảng trên, ta thấy ở lượt thí nghiệm nào có kết tủa trắng và có khí mùi khai bay ra thì chất nhỏ vào là NaOH, mẫu thử tạo kết tủa trắng là MgCl2, mẫu thử tạo khí mùi khai là NH4Cl.

  -Lấy kết tủa  trắng Mg(OH)2 vừa nhận biết được cho vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu nào làm tan kết tủa là H2SO4, mẫu còn lại không phản ứng là BaCl2.

  MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2¯ + 2NaCl

  NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3­ + H2O

  H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

  Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com