Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu

\({{(x-1)}^{2}}+{{(y+2)}^{2}}+{{(z-4)}^{2}}=20\).

Câu 209835: Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu


\({{(x-1)}^{2}}+{{(y+2)}^{2}}+{{(z-4)}^{2}}=20\).

A. \(I\left( -1,2,-4 \right)\) và \(R=5\sqrt{2}\)

B. \(I\left( -1,2,-4 \right)\) và \(R=2\sqrt{5}\)

C. \(I\left( 1,-2,4 \right)\) và \(R=20\)

D. \(I\left( 1,-2,4 \right)\) và \(R=2\sqrt{5}\)

Câu hỏi : 209835
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình có dạng \({\left( {x - a} \right)^2} + {\left( {y - b} \right)^2} + {\left( {z - c} \right)^2} = {R^2}\)  với \(a=1,b=-2,c=4\)  và \(R=2\sqrt{5}\) có tâm \(I\left( 1;-2;4 \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com