Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian  \(Oxyz\) cho mặt cầu \((S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}\) \(-2x+4y+2z-3=0\). Tính bán kính R của mặt cầu (S).

Câu 209834: Trong không gian  \(Oxyz\) cho mặt cầu \((S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}\) \(-2x+4y+2z-3=0\). Tính bán kính R của mặt cầu (S).

A. \(R=3\)

B. \(R=9\)

C. \(R=\sqrt{3}\)

D. \(R=3\sqrt{3}\)

Câu hỏi : 209834
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình có dạng

  \((S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+2ax+2by+2cz+d=0\) với \(a =- 1,b =  2,c =   1,d =  - 3\).

  \(R = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} - d}  = \sqrt {{{\left( { - 1} \right)}^2} + {2^2} + {1^2} - \left( { - 3} \right)}  = 3\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com