Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tâm và bán kính của mặt cầu sau: \({{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-8x+2y+1=0\)

Câu 209836: Tìm tâm và bán kính của mặt cầu sau: \({{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-8x+2y+1=0\)

A. Mặt cầu có tâm \(I\left( 4,-1,0 \right)\) và bán kính \(R=4\)

B. Mặt cầu có tâm \(I\left( 4,-1,0 \right)\) và bán kính \(R=16\).

C. Mặt cầu có tâm \(I\left( -4,1,0 \right)\) và bán kính \(R=16\).

D. Mặt cầu có tâm \(I\left( -4,1,0 \right)\) và bán kính \(R=4\).

Câu hỏi : 209836
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình có dạng \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 2ax - 2by - 2cz + d = 0\) với\(a = 4,b =  - 1,c = 0,d = 1\) có tâm \(I\left( {a,b,c} \right) = \left( {4, - 1,0} \right)\) và bán kính \(R = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} - d}  = \sqrt {{4^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2} + {0^2} - 1}  = 4\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com