Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm giá trị của m để hàm số \(y =  - {x^2} + 2x + m - 5\) đạt giá trị lớn nhất bằng 6.

Câu 210072: Tìm giá trị của m để hàm số \(y =  - {x^2} + 2x + m - 5\) đạt giá trị lớn nhất bằng 6.

A. \(m = 0\)

B. \(m = 10\)

C. \(m =  - 10\)

D. Không xác định được

Câu hỏi : 210072
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết

  Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại \(x =  - {b \over {2a}} =  1\). Khi đó \(Maxy = f\left( 1 \right) = m - 4\).

  Để \(Maxy = 6\) thì \(m - 4 = 6 \Leftrightarrow m = 10\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com