Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong sơ đồ phản ứng: \(M + NO_3^ -  + {H^ + } \to {M^{n + }} + NO + {H_2}O\)  chất oxi hóa là:

Câu 210217: Trong sơ đồ phản ứng: \(M + NO_3^ -  + {H^ + } \to {M^{n + }} + NO + {H_2}O\)  chất oxi hóa là:

A. M  

B. \(NO_3^ - \)

C. \({H^ + }\)

D. \({M^{n + }}\)

Câu hỏi : 210217

Phương pháp giải:

Ghi nhớ:


+ chất khử là chất nhường e, số oxi hóa tăng sau phản ứng


+ chất oxi hóa là chất nhận e, số oxi hóa giảm sau phản ứng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các quá trình cho – nhận e:

   \({M^0} + ne \to {M^{ + n}}\)

  \({N^{ + 5}} + 3e \to {N^{ + 2}}(NO)\)

  Chất đóng vai trò là chất oxi hóa là \({N^{ + 5}}\)  (\(NO_3^ - \))

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com