Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the words whose main stress is placed differently from the others

Choose the words whose main stress is placed differently from the others

Câu 1:

A. enjoyment 

B. pagoda       

C. collection  

D. business

Câu hỏi : 210234
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. enjoyment /ɪnˈdʒɔɪ.mənt/                                         

  B. pagoda /pəˈɡoʊ.də/   

  C. collection /kəˈlek.ʃən/                                           

  D. business /ˈbɪz.nɪs/

  Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất , còn lại là thứ 2.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. economical                       

B. federation                   

C. itinerary                      

D. complication

Câu hỏi : 210235
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. economical ˌiː.kəˈnɑː.mɪ.kəl/

  B. federation/ˌfed.əˈreɪ.ʃən/

  C. itinerary /aɪˈtɪn.ə.rer.i/

  D. complication /ˌkɑːm.pləˈkeɪ.ʃən/

  Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ 3.

  => Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com