Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các khẳng định sau,khẳng định nào đúng?

Câu 210362: Trong các khẳng định sau,khẳng định nào đúng?

A. \(\sin {743^0} = \sin {23^0}\)

B. \(\sin {743^0} =  - \sin {23^0}\)

C. \(\sin {743^0} = \cos {\text{2}}{{\text{3}}^0}\)

D. \(\sin {743^0} =  - \cos {\text{2}}{{\text{3}}^0}\)

Câu hỏi : 210362
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Ta có \(\sin {743^0} = \sin ({23^0} + {2.360^0}) = \sin 23{}^0\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com