Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm là:

Câu 211197: Phương trình để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm là:

A. \(2N{H_4}Cl + Ca{(OH)_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CaC{l_2} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\)

B. \({N_2} + 2{H_2}\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows 2N{H_3}\)

C. \(N{H_4}C{l_{(r)}}\xrightarrow{{{t^o}}}N{H_3}_{(k)} + HC{l_{(k)}}\)

D. \(N{H_4}HC{O_{3(r)}}\xrightarrow{{{t^o}}}N{H_3} \uparrow  + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O \uparrow \)

Câu hỏi : 211197

Phương pháp giải:

Lý thuyết về amoniac.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm là:

  \(2N{H_4}Cl + Ca{(OH)_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CaC{l_2} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com