Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ phương trình nào trong các hệ phương trình sau là hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn?

 

Câu 211994: Hệ phương trình nào trong các hệ phương trình sau là hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn?


 

A. \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} - y = 3\\x + y = - 1\end{array} \right.\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 6\\x - z = 5\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}
3x + 2y = 5\\
x = y
\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 3y + 4z = 5\\x + y + z = 1\\y + 2z = 3\end{array} \right.\)

Câu hỏi : 211994

Phương pháp giải:

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng  \(\left\{ \begin{array}{l}{\rm{ax}} + by = c\\a'x + b'y = c'\end{array} \right..\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải:

  Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng \(\left\{ \begin{align}& \text{ax}+by=c \\& {{a}^{'}}x+{{b}^{'}}y={{c}^{'}} \\\end{align} \right.\)

  Đáp án A:Bậc x là bậc 2 nên loại

  Đáp án B:Xuất hiện 3 ẩn là x,y,z nên loại

  Đáp án C:Chuyển thành hệ  \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y = 5\\x - y = 0\end{array} \right.\) là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

  Đáp án D:Xuất hiện 3 phương trình với 3 ẩn x,y,z nên loại.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com