Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chia một số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31  . Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là  17 và còn dư. Tìm số đó.

Câu 212282: Chia một số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31  . Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là  17 và còn dư. Tìm số đó.

A. 212

B. 213

C. 210

D. 211

Câu hỏi : 212282

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu bài cho để biểu diễn số cần tìm và tìm ra số đó.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số tự nhiên cần tìm là \(a(a \in N )\), thương khi chia a cho \(60\)  là \(q\) .

  Theo đề ra, ta có:

    \(a = 60.q + 31 = 12.5.q + 12.2 + 7 = 12\left( {5.q + 2} \right) + 7\)

  Tức là a chia cho  12 được thương là 5.q+2 và số dư là 7.

  Suy ra  

  \(\eqalign{& 5.q + 2 = 17  \cr & 5.q = 17 - 2  \cr & 5.q = 15  \cr & q = 15:5  \cr & q = 3 \cr} \)

  Vậy \(a = 60.3 + 31 = 211\) 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com