Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập hợp các số tự nhiên là:

Câu 212503: Tập hợp các số tự nhiên là:

A. \(N = \left\{ {1;2;3;...} \right\}\)

B. \(N = \left\{ {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10} \right\}\)

C. \(N = \left\{ {0;1;2;3;...} \right\}\)

D. \(N = \left\{ {1;3;5;7;9} \right\}\)

Câu hỏi : 212503

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N và \(N = \left\{ {0;1;2;3;...} \right\}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com