Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

Câu 212504: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

A. \(x;x + 1;x + 2\) trong đó \(x \in N\)

B. \(b - 1;b;b + 1\) trong đó \(b \in N\)

C. \(c;c + 1;c + 3\) trong đó \(c \in N\)

D. \(m + 1;m;m + 1\) trong đó \(m \in N\)

Câu hỏi : 212504

Phương pháp giải:

Sử dụng nội dung thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B sai vì chẳng hạn lấy b = 0 thì 0 không trừ được cho 1 nên\(b - 1 \notin N\).

  Đáp án C sai vì c + 3 và c + 1 hơn kém nhau 2 đơn vị.

  Đáp án D sai vì +1 > m > m -1 nên là 3 số giảm dần.

  Đáp án A đúng vì: Vì hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị nên \(x;x + 1;x + 2\) trong đó \(x \in N\)   là ba số tự nhiên liên tiếp. Mà

  \(x < x + 1 < x + 2\)nên \(x;x + 1;x + 2\) trong đó \(x \in N\) là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần

   

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com