Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp 2 este no, đơn chức mạch hở là đồng đẳng kế tiếp thu được 19,712 lít CO2 (đktc). Xà phòng hóa cùng lượng este trên bằng dung dịch NaOH tạo ra 17 gam một muối duy nhất. Công thức hai este là

Câu 212708: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp 2 este no, đơn chức mạch hở là đồng đẳng kế tiếp thu được 19,712 lít CO2 (đktc). Xà phòng hóa cùng lượng este trên bằng dung dịch NaOH tạo ra 17 gam một muối duy nhất. Công thức hai este là

A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7

B. CH3COOCH3 và HCOOC2H5

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

D. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7

Câu hỏi : 212708

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp trung bình.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{C_{\bar n}}{H_{2\bar n}}{O_2} \to \bar n{\mkern 1mu} C{O_2}\\0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,0,88\\ \Rightarrow \bar n{\mkern 1mu}  = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{este}}}} = \frac{{0,88}}{{0,25}} = 3,52\end{array}\)

  => 2 este là: C3H6O2 và C4H8O2 => loại B và D

  \(\begin{array}{l}RCOO\bar R' + NaOH \to RCOONa + \bar R'OH\\0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to 0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)\\ \Rightarrow (R + 67).0,25 = 17 \Rightarrow R = 1\,\,(H)\end{array}\)

  Vậy CTCT của 2 este là: HCOOC2H5 và HCOOC3H7

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com