`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Một vật có khối lượng m = 250 (g) treo vào lò xo có độ cứng k = 25 N/m. Từ VTCB ta truyền cho vật một vận tốc 40 cm/s theo phương của lò xo. Chọn t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều âm. Phương trình dao động của vật có dạng nào sau đây?

Câu 213016:  Một vật có khối lượng m = 250 (g) treo vào lò xo có độ cứng k = 25 N/m. Từ VTCB ta truyền cho vật một vận tốc 40 cm/s theo phương của lò xo. Chọn t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều âm. Phương trình dao động của vật có dạng nào sau đây?

A. x = 4cos(10t - π/2) cm.

B.  x = 8cos(10t - π/2) cm.

C.  x = 8cos(10t + π/2)cm.  

D. x = 4cos(10t + π/2)cm.

Câu hỏi : 213016

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về PT dao động của vật \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) , trong đó A là biên độ dao động, ω là tốc độ góc, φ là pha dao động tại thời điểm ban đầu; lí thuyết về dao động điều hòa của CLLX

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  * Tốc độ góc trong dao động của CLLX là \(\omega  = \sqrt {{k \over m}}  = \sqrt {{{25} \over {0,25}}}  = 10rad/s\)

  * Tốc độ của vật tại VTCB \(v = \omega A = 40cm/s\)

  => Biên độ dao động \(A = {{{v_{\max }}} \over \omega } = {{40} \over {10}} = 4cm\)

  * Tại t = 0, vật đi qua VTCB theo chiều âm 

  Do đó, pha ban đầu φ = π/2

  Vậy PT dao động của vật là \(x = 4\cos \left( {10t + {\pi  \over 2}} \right)cm\)

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com