Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các số tự nhiên \(x\) sao cho:

\(a,\ 8~\vdots \left( x-1 \right)\)

\(b,\ 70~\vdots \left( 2x-3 \right)\)                                   

\(c,\ x+2~\in \)\(U\left( 16 \right)\)          

\(d,\ 2x+1~\in \)\(U\left( 21 \right)\)

Câu 213209: Các số tự nhiên \(x\) sao cho:


\(a,\ 8~\vdots \left( x-1 \right)\)


\(b,\ 70~\vdots \left( 2x-3 \right)\)                                   


\(c,\ x+2~\in \)\(U\left( 16 \right)\)          


\(d,\ 2x+1~\in \)\(U\left( 21 \right)\)

A. \(a,\ x \in \left\{ {2;3;5;9} \right\}\)

\(b,\ x \in \left\{ {4;5;19} \right\}\)

\(c,\ x \in \left\{ {0;2;6;14} \right\}\)

\(d,\ x \in \left\{ {1;3;10} \right\}\)

B. \(a,\ x \in \left\{ {2;3;5} \right\}\)

\(b,\ x \in \left\{ {2;4;5;19} \right\}\)

\(c,\ x \in \left\{ {0;2;6} \right\}\)

\(d,\ x \in \left\{ {0;1;3;10} \right\}\)

C. \(a,\ x \in \left\{ {2;3;5;9} \right\}\)

\(b,\ x \in \left\{ {2;4;5;19} \right\}\)

\(c,\ x \in \left\{ {0;2;6;14} \right\}\)

\(d,\ x \in \left\{ {0;1;3;10} \right\}\)

D. \(a,\ x \in \left\{ {2;3;5;9} \right\}\)

\(b,\ x \in \left\{ {2;4;19} \right\}\)

\(c,\ x \in \left\{ {0;2;6;14} \right\}\)

\(d,\ x \in \left\{ {0;1;3} \right\}\)

Câu hỏi : 213209

Phương pháp giải:

\(U\left( a \right)=\left\{ x\in N|a\vdots x \right\}\).

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \(\begin{array}{l}a)\,8 \vdots \left( {x - 1} \right) \Rightarrow \left( {x - 1} \right) \in U\left( 8 \right)\\ \Rightarrow \left( {x - 1} \right) \in \left\{ {1;2;4;8} \right\}\\ \Rightarrow x \in \left\{ {2;3;5;9} \right\}\end{array}\)

  \(\begin{array}{l}b)70 \vdots \left( {2x - 3} \right)\\70 \vdots \left( {2x - 3} \right) \Rightarrow \left( {2x - 3} \right) \in U\left( {70} \right)\\ \Rightarrow 2x - 3 \in \left\{ {1;2;5;7;10;14;35;70} \right\}\\ \Rightarrow 2x \in \left\{ {4;5;8;10;13;17;38;73} \right\}\\ \Rightarrow x \in \left\{ {2;4;5;19} \right\}\end{array}\)

  \(\begin{array}{l}c)x + 2 \in U\left( {16} \right)\\ \Rightarrow x + 2 \in \left\{ {1;2;4;8;16} \right\}\\ \Rightarrow x \in \left\{ {0;2;6;14} \right\}\end{array}\)

  \(\begin{array}{l}d)2x + 1 \in U\left( {21} \right)\\ \Rightarrow 2x + 1 \in \left\{ {1;3;7;21} \right\}\\ \Rightarrow 2x \in \left\{ {0;2;6;20} \right\}\\ \Rightarrow x \in \left\{ {0;1;3;10} \right\}\end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Khuat Duy Thai Em thưa cô, đề bài ra câu a là: 8 chia hết cho (x1) tức là 8 chia hết cho x nhân 1 mà trong lời giải lại là 8 chia hết cho (x-1) ạ?
   Thích Trả lời 30/10/2018 15:39 Tỉ lệ đúng 69 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com