Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho số phức z thỏa mãn \(|{{z}^{2}}-i|=1\). Tìm giá trị lớn nhất của \(|\bar{z}|\).

Câu 213907:  Cho số phức z thỏa mãn \(|{{z}^{2}}-i|=1\). Tìm giá trị lớn nhất của \(|\bar{z}|\).

A. \(2\)  

B. \(\sqrt{5}\) 

C. \(2\sqrt{2}\)  

D.  \(\sqrt{2}\)

Câu hỏi : 213907

Phương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối: \(\left| {\left| A \right| - \left| B \right|} \right| \le \left| {A + B} \right| \le \left| A \right| + \left| B \right|\).


 

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối ta có \(1=\left| {{z}^{2}}-i \right|\ge \left| {{z}^{2}} \right|-\left| i \right|={{\left| z \right|}^{2}}-1\Rightarrow {{\left| z \right|}^{2}}\le 2\Rightarrow \left| z \right|=\left| \overline{z} \right|\le \sqrt{2}\)

  Chọn D

  Chú ý:

  Sai lầm thường gặp:

  - Áp dụng sai bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.

  - Tính sai mô đun số phức.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com