Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số phức z thỏa mãn \(|z-3-4i|=1\). Môđun lớn nhất của số phức z là:

Câu 213908: Cho số phức z thỏa mãn \(|z-3-4i|=1\). Môđun lớn nhất của số phức z là:

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu hỏi : 213908

Phương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối: \(\left| {\left| A \right| - \left| B \right|} \right| \le \left| {A + B} \right| \le \left| A \right| + \left| B \right|\).

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối ta có

  \(1=|z-3-4i|\ge |z|-|3+4i|=|z|-5\Rightarrow |z|\le 6\)

  Chọn B

  Chú ý:

  Sai lầm thường gặp:

  - Áp dụng sai bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.

  - Tính sai mô đun số phức.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com