Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Nghiệm của phương trình \({{x}^{2}}C_{x-1}^{x-4}=A_{4}^{2}C_{x+1}^{3}-xC_{x-1}^{3}\)là:

Câu 216188:  Nghiệm của phương trình \({{x}^{2}}C_{x-1}^{x-4}=A_{4}^{2}C_{x+1}^{3}-xC_{x-1}^{3}\)là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu hỏi : 216188

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức:


\(\begin{array}{l}C_n^k = C_n^{n - k}\\C_n^k = \frac{{n!}}{{k!\left( {n - k} \right)!}}\,\,\left( {0 \le k \le n} \right)\end{array}\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đk: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 1 \ge x - 4\\x + 1 \ge 3\\x - 1 \ge 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 4\\x \in N\end{array} \right.\)

  \(\begin{array}{l}{x^2}C_{x - 1}^{x - 4} = A_4^2C_{x + 1}^3 - xC_{x - 1}^3\\ \Leftrightarrow {x^2}C_{x - 1}^3 + xC_{x - 1}^3 = A_4^2C_{x + 1}^3\\ \Leftrightarrow \left( {{x^2} + x} \right)C_{x - 1}^3 = 12C_{x + 1}^3\\ \Leftrightarrow \left( {{x^2} + x} \right)\frac{{\left( {x - 1} \right)!}}{{3!\left( {x - 4} \right)!}} = 12\frac{{\left( {x + 1} \right)!}}{{3!\left( {x - 2} \right)!}}\\ \Leftrightarrow \left( {{x^2} + x} \right) = 12\frac{{x\left( {x + 1} \right)}}{{\left( {x - 3} \right)\left( {x - 2} \right)}}\\ \Leftrightarrow x\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\left( {x - 2} \right) - 12x\left( {x + 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 5x + 6 - 12} \right) = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 5x - 6} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 1\\x = 6\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy x = 6.

  Chọn C.

   

   

  Chú ý:

  Chú ý và sai lầm: Rất nhiều bạn quên điều kiện của x dẫn đến chọn đáp án sai hoặc không chọn được đáp án.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com