Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Hệ số của \({{x}^{10}}{{y}^{19}}\) trong khai triển \({{\left( x-2y \right)}^{29}}\) là:

 

Câu 216191:  Hệ số của \({{x}^{10}}{{y}^{19}}\) trong khai triển \({{\left( x-2y \right)}^{29}}\) là:


 

A.  \({{2}^{19}}C_{29}^{10}\)                                   

B.  \(-{{2}^{19}}C_{29}^{10}\)                                  

 

C. \(C_{29}^{10}\)                               

D.  \(-C_{29}^{10}\)

Câu hỏi : 216191

Phương pháp giải:

- Sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton: \({{\left( a+b \right)}^{n}}=\sum\limits_{k=0}^{n}{C_{n}^{k}{{a}^{k}}{{b}^{n-k}}}\).


- Muốn tìm hệ số của số hạng chứa \({{x}^{10}}{{y}^{19}}\) ta cho số mũ của x bằng 10 và số mũ của y bằng 19 sau đó giải phương trình tìm k.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({{\left( x-2y \right)}^{29}}=\sum\limits_{k=0}^{29}{C_{29}^{k}{{x}^{29-k}}{{\left( -2 \right)}^{k}}{{y}^{k}}}.\)

  Hệ số của \({x^{10}}{y^{19}} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}29 - k = 10\\k = 19\end{array} \right. \Leftrightarrow k = 19.\)

  Vậy hệ số của \({{x}^{10}}{{y}^{19}}\) là: \(C_{29}^{19}{{\left( -2 \right)}^{19}}={{\left( -2 \right)}^{19}}C_{29}^{10}={{\left( -1 \right)}^{19}}{{.2}^{19}}C_{29}^{10}=-{{2}^{19}}C_{29}^{10}.\)

  Chọn B.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com