`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  =  - \,2,\,\,\,\int\limits_5^3 {f\left( t \right){\rm{d}}t}  =  - \,3.\) Tính \(I = \int\limits_1^5 {f\left( x \right){\rm{d}}x} .\)

Câu 217806: Biết \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  =  - \,2,\,\,\,\int\limits_5^3 {f\left( t \right){\rm{d}}t}  =  - \,3.\) Tính \(I = \int\limits_1^5 {f\left( x \right){\rm{d}}x} .\)

A. \(I = 1.\)

B. \(I = 5.\)

C. \(I = -1.\)

D. \(I =-5.\)

Câu hỏi : 217806

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_b^c {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_a^c {f\left( x \right)dx} .\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(I = \int\limits_1^5 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_1^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  + \int\limits_3^5 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_1^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  - \int\limits_5^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 1.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com