Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai số phức \({{z}_{1}}=1+2i;\)\({{z}_{2}}=2-3i\). Xác định phần ảo của số phức \(3{{z}_{1}}-2{{z}_{2}}\)

Câu 218176: Cho hai số phức \({{z}_{1}}=1+2i;\)\({{z}_{2}}=2-3i\). Xác định phần ảo của số phức \(3{{z}_{1}}-2{{z}_{2}}\)

A.  \(11\)                                  

B.  \(12\)                                                  

C.  \(10\)                                                  

D.  \(13\)

Câu hỏi : 218176

Phương pháp giải:

- Tính số phức \(3{{z}_{1}}-2{{z}_{2}}\)


- Phần ảo của số phức \(z=a+bi\) là \(b\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(3{{z}_{1}}-2{{z}_{2}}=3(1+2i)-2(2-3i)=3+6i-4+6i=-1+12i\)

  => Phần ảo của nó là \(12\)

  Chọn B

  Chú ý:

  - Thay nhầm các số phức \({{z}_{1}},{{z}_{2}}\) vào biểu thức cần tính.

  - Nhầm lẫn giữa phần thực và phần ảo của số phức.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com