`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm \(A(1;1;1),B(0;2;3)\). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với AB.

Câu 218177: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm \(A(1;1;1),B(0;2;3)\). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với AB.

A. \((P): - x + y + 2z - 2 = 0\) 

B. \((P):x + y + 2z - 6 = 0\)

C. \((P):x + 3y + 4z - 7 = 0\)          

D. \((P):x + 3y + 4z - 26 = 0\)

Câu hỏi : 218177

Phương pháp giải:

* (P) vuông góc với AB, suy ra \(\overrightarrow n  = \overrightarrow {AB} \)


* Phương trình mặt phẳng (P) qua \(M({x_0};{y_0};{z_0})\) và có vecto \(\overrightarrow n  = (a;b;c)\) có dạng:


                                      \(a.(x - {x_0}) + b.(y - {y_0}) + c(z - {z_0}) = 0\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \((P):\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow n = \overrightarrow {AB} = ( - 1;1;2)\\A(1;1;1)\end{array} \right. \Rightarrow - 1(x - 1) + 1(y - 1) + 2(z - 1) = 0 \Leftrightarrow - x + y + 2z - 2 = 0\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO