Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số phức \(z\) thỏa mãn: \(\left( 3+4i \right)z+\left( 1-3i \right)=12-5i\). Phần thực của số phức \({{z}^{2}}\) là:

Câu 218180: Cho số phức \(z\) thỏa mãn: \(\left( 3+4i \right)z+\left( 1-3i \right)=12-5i\). Phần thực của số phức \({{z}^{2}}\) là:

A. \(5\)                                     

B.  \(-4\)                                     

C.   \(-3\)                                  

D.  \(4\)

Câu hỏi : 218180

Phương pháp giải:

- Tính số phức \(z\Rightarrow {{z}^{2}}\).


- Phần thực của số phức \(z=a+bi\) là \(a\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\left( 3+4i \right)z+\left( 1-3i \right)=12-5i\)

  \(\begin{array}{l}\Leftrightarrow \left( {3 + 4i} \right)z = 11 - 2i\\ \Leftrightarrow z = \frac{{11 - 2i}}{{3 + 4i}} = \frac{{(11 - 2i)(3 -4i)}}{{(3 + 4i)(3 - 4i)}}\end{array}\)

  \(\Leftrightarrow z=\frac{33-50i+8{{i}^{2}}}{{{3}^{2}}+{{4}^{2}}}=\frac{25-50i}{25}=1-2i\)

  \(\Rightarrow {{z}^{2}}={{\left( 1-2i \right)}^{2}}=1-4i+4{{i}^{2}}=-3-4i\)

  => Phần thực của số phức \({{z}^{2}}\) là \(-3\)

  Chọn C

  Chú ý:

  - Tính sai số phức \(z\).

  - Nhầm lẫn giữa phần thực và phần ảo của số phức.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com