Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số nào trong các số sau đây không là số thực:

Câu 218181: Số nào trong các số sau đây không là số thực:

A. \(2017{{i}^{2}}\)                                                                              

B.  \(\left( 2016+i \right)+\left( 2017-i \right)\)                             

C.  \(\left( 3-i \right)-\left( 2-i \right)\)                                                                      

D.  \(\left( \sqrt{2}+2i \right)-\left( \sqrt{2}-i \right)\)

Câu hỏi : 218181

Phương pháp giải:

- Rút gọn các số phức đã cho.


- Số phức \(z=a+bi\) là một số thực nếu \(b=0\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có số thực là số có phần ảo bằng \(0\)  nên:

  +) \(\left( 2016+i \right)+\left( 2017-i \right)=4033\) là số thực                             

  +) \(\left( 3-i \right)-\left( 2-i \right)=1\) là số thực                                                                          

  +) \(2017{{i}^{2}}=-2017\)  là số thực       

  +) \(\left( \sqrt{2}+2i \right)-\left( \sqrt{2}-i \right)=3i\) là số thuần ảo            

  Chọn D      

  Chú ý:

  - Rút gọn sai các số phức đã cho.

  - Nhầm lẫn điều kiện để một số phức là số thực với số ảo.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com