`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm \(A(1;2; - 3)\)và mặt phẳng\((P):x + y - 2z - 1 = 0\). Phương trình đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) là:

Câu 218184: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm \(A(1;2; - 3)\)và mặt phẳng\((P):x + y - 2z - 1 = 0\). Phương trình đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) là:

A. \(d:\dfrac{{x - 1}}{1} = \dfrac{{y - 1}}{2} = \dfrac{{z + 2}}{{ - 3}}\)                                                      

B. \(d:\dfrac{{x + 1}}{1} = \dfrac{{y + 2}}{1} = \dfrac{{z - 3}}{{ - 2}}\)

C.  \(d:\dfrac{{x - 1}}{1} = \dfrac{{y - 2}}{1} = \dfrac{{z + 3}}{{ - 2}}\)       

D. \(d:\dfrac{{x - 1}}{1} = \dfrac{{y - 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 3}}{{ - 2}}\)

Câu hỏi : 218184

Phương pháp giải:

\((P) \bot (d) \Rightarrow \overrightarrow {{n_P}} = \overrightarrow {{u_d}} \)


Phương trình đường thẳng (d) qua \(M({x_0};{y_0};{z_0})\) và có vecto \(\overrightarrow u = (a;b;c)\) có dạng: \(d:\dfrac{{x - {x_0}}}{a} = \dfrac{{y - {y_0}}}{b} = \dfrac{{z - {z_0}}}{c}\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:\(\left\{ \begin{array}{l}(P) \bot (d) \Rightarrow \overrightarrow {{u_d}} = \overrightarrow {{n_P}} = (1;1; - 2)\\A(1;2; - 3) \in (d)\end{array} \right. \Rightarrow d:\dfrac{{x - 1}}{1} = \dfrac{{y - 2}}{1} = \dfrac{{z + 3}}{{ - 2}}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com