Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz mặt phẳng \((\alpha )\)cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm \(M(6;0;0),N(0; - 2;0),P(0;0;4)\). Phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\)là:

Câu 218185: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz mặt phẳng \((\alpha )\)cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm \(M(6;0;0),N(0; - 2;0),P(0;0;4)\). Phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\)là:

A. \((\alpha ):\dfrac{x}{6} + \dfrac{y}{{ - 2}} + \dfrac{z}{4} = 0\)                                                 

B. \((\alpha ):\dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{{ - 1}} + \dfrac{z}{2} = 1\)

C. \((\alpha ):x - 4y + 2z = 0\)            

D. \((\alpha ):2x - 6y + 3z = 12\)

Câu hỏi : 218185

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình mặt chắn:


Mặt phẳng \((\alpha )\)cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm \(M(a;0;0),N(0;b;0),P(0;0;c)\) có phương trình là: \(\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} + \dfrac{z}{c} = 1\)

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng phương trình mặt chắn có

   \((\alpha ):\dfrac{x}{6} + \dfrac{y}{{ - 2}} + \dfrac{z}{4} = 1 \Leftrightarrow 2x - 6y + 3z = 12\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com