Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn điều kiện \(|z+2|=|i-z|\) là đường thẳng \(d\)  có phương trình

Câu 218633:  Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn điều kiện \(|z+2|=|i-z|\) là đường thẳng \(d\)  có phương trình

A.  \(2x+4y+13=0\)                 

B.  \(4x+2y+3=0\)                   

C. \(-2x+4y-13=0\)                 

D. \(4x-2y+3=0\)

Câu hỏi : 218633

Phương pháp giải:

Phương pháp tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức


Bước 1: Gọi số phức \(z=x+yi\)có điểm biểu diễn là \(M(x;y)\)


Bước 2: Thay z vào đề bài \(\Rightarrow \)Sinh ra một phương trình:


+) Đường thẳng: \(Ax+By+C=0.\)


+) Đường tròn: \({{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2ax-2by+c=0.\)


+) Parabol: \(y=a.{{x}^{2}}+bx+c\)


+) Elip: \(\frac{{{x}^{2}}}{a}+\frac{{{y}^{2}}}{b}=1\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử ta có số phức \(z=x+yi\). Thay vào điều kiện \(|z+2|=|i-z|\) có

  \(|x+yi+2|=|i-(x+yi)|\Leftrightarrow |(x+2)+yi|=|-x+(1-y)i|\)

  \(\Leftrightarrow {{(x+2)}^{2}}+{{y}^{2}}={{(-x)}^{2}}+{{(1-y)}^{2}}\Leftrightarrow 4x+4=-2y+1\Leftrightarrow 4x+2y+3=0\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com