Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm các chữ số chưa biết trong các phép tính sau: 

a) \(\left( { - \overline {a5} } \right) + \left( { - 85} \right) =  - 150\)       b) \(37 + \left( { - \overline {5b} } \right) =  - 20\)

Câu 220213: Tìm các chữ số chưa biết trong các phép tính sau: 


a) \(\left( { - \overline {a5} } \right) + \left( { - 85} \right) =  - 150\)       b) \(37 + \left( { - \overline {5b} } \right) =  - 20\)

A. a) a = 5

b) b = 6

B. a) a = - 5

b) b = - 6

C. a) a = 6

b) b = 7

D. a) a = - 6

b) b = - 7

Câu hỏi : 220213

Phương pháp giải:

 


Dựa vào các quy tắc cộng hai số nguyên

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Ta có:

  \(\eqalign{& \left( { - \overline {a5} } \right) + \left( { - 85} \right) =  - 150  \cr &  - \left( {\overline {a5}  + 85} \right) =  - 150  \cr & \overline {a5}  + 85\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 150  \cr & \overline {a5} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 150 - 85  \cr & \overline {a5} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 65  \cr &  \Rightarrow a = 6. \cr} \)    

   b) Ta có: \(37 + \left( { - \overline {5b} } \right) =  - 20 \Rightarrow \left| { - \overline {5b} } \right| > \left| {37} \right| \Rightarrow \overline {5b}  > 37\)

  Do đó:

  \(\eqalign{& 37 + \left( { - \overline {5b} } \right) =  - 20  \cr &  - \left( {\overline {5b}  - 37} \right) =  - 20  \cr & \overline {5b}  - 37\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 20  \cr  & \overline {5b} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 20 + 37  \cr & \overline {5b} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 57  \cr &  \Rightarrow b = 7. \cr} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com