Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số nguyên n biết rằng \(n + \left( {n + 1} \right) + \left( {n + 2} \right) + ... + 19 + 20 = 20\) , trong đó vế trái là tổng các số nguyên liên tiếp viết theo thứ tự tăng dần.

 

Câu 220214: Tìm số nguyên n biết rằng \(n + \left( {n + 1} \right) + \left( {n + 2} \right) + ... + 19 + 20 = 20\) , trong đó vế trái là tổng các số nguyên liên tiếp viết theo thứ tự tăng dần.


 

A. n = 20

B. n = - 20

C. n = 19

D. n = - 19

Câu hỏi : 220214

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tổng của dãy số cách đều để tìm n


Tổng = (Số đầu + Số cuối).Số số hạng : 2

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: 

  \(\eqalign{& n + \left( {n + 1} \right) + \left( {n + 2} \right) + ... + 19 + 20 = 20  \cr &  \Rightarrow n + \left( {n + 1} \right) + \left( {n + 2} \right) + ... + 19 = 0\,\,\,\,(*) \cr} \)

  Gọi m là số các số hạng ở vế trái của (*). Khi đó  \({{\left( {n + 19} \right).m} \over 2} = 0\)

  Vì \(m \ne 0\) nên  \(n + 19 = 0 \Rightarrow n = 0 - 19 =  - 19\)

  Vậy n = - 19 .

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com