Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số nguyên x biết:

a) \(x - 1 =  - 9\)            

b) \(\left| {x - 2} \right| + 7 = 12\)

Câu 220212: Tìm số nguyên x biết:


a) \(x - 1 =  - 9\)            


b) \(\left| {x - 2} \right| + 7 = 12\)

A. a) x = - 8

b) x = 7

B. a) x = - 8

b) x = - 3

C. a) x = - 8

b) x = 7 hoặc x = - 3

D. a) x = - 7

b) x = 7

Câu hỏi : 220212

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc cộng trừ hai số nguyên khác dấu và \(\left| a \right| = \left\{ \matrix{a(a \ge 0)\cr - a(a < 0)  \cr}  \right.\) để tìm x

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\eqalign{ & a)\,\,\,x - 1 =  - 9  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 9 + 1  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - (9 - 1)  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 8. \cr} \)    

  Vậy  \(x=-8.\)  

  \(\begin{array}{l}b)\,\,\,\left| {x - 2} \right| + 7 = 12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\left| {x - 2} \right|\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 12 - 7\\\,\,\,\,\,\,\,\,\left| {x - 2} \right|\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 5.\end{array}\)

  \(\begin{array}{l}TH1:x - 2 = 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 5 + 2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 7.\end{array}\) 

  \(\begin{array}{l}TH2:\,\,x - 2 = - 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = - 5 + 2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = - (5 - 2)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = - 3.\end{array}\)

  Vậy \(x=7\) hoặc \(x=-3.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com