Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng \(3\sqrt 2 a\) , cạnh bên bằng \(5a\) .

Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD

Câu 222978: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng \(3\sqrt 2 a\) , cạnh bên bằng \(5a\) .


Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD

A. \(R = \sqrt 3 a\)   

B. \(R = \sqrt 2 a\)      

C. \(R = \dfrac{{25a}}{8}\)

D. \(R = 2a\)

Câu hỏi : 222978
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com