Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 223410: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. xenlulozơ                         

B. tinh bột                      

C. saccarozơ                     

D. fructozơ

Câu hỏi : 223410
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong môi trường bazơ, fructozơ có thể chuyể hóa thành glucozơ và tham gia được phản ứng tráng bạc (+AgNO3/NH3):

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com