Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng nào sau đây là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

Câu 223828: Phản ứng nào sau đây là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

A. Na2SO4 +  BaCl2 → BaSO4↓ + NaCl.

B. HCl + KOH → KCl + H2O.

C. H2SO4 + Na2S → Na2SO4 + H2S↑.

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.

Câu hỏi : 223828

Phương pháp giải:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch là phản ứng giữa các ion để tạo kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ không phải là phản ứng giữa các ion nên không là phản ứng trao đổi ion.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com